Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zakládací listina mažoretek

20. 2. 2009
S T A N O V Y
SK Mažoretky Paprsky Hlučín
___________________________________________
 
I.
Základní ustanovení
           
1. Plný oficiální název sdružení :     SK Mažoretky Paprsky Hlučín
 
2. SK Mažoretky Paprsky Hlučín je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu a  sport. SK Mažoretky Paprsky Hlučín je právnickou osobou.
 
3.    Sídlem SK Mažoretky Paprsky Hlučín je Vl. Vančury 294/35, 748 01 Hlučín
 
 
II.
Poslání a cíle
 
            1. Základním posláním SK Mažoretky Paprsky Hlučín je :
 
a)      organizovat sportovní činnost pro své členy v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a kulturních aktivit, vytvářet pro členy SK Mažoretky Paprsky Hlučín materiální a tréninkové podmínky,
 
b)      vytvářet možnosti zapojení se pro zájemce zejména z řad dětí a mládeže,
 
c)      vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností svých členů,
 
d)      vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v SK Mažoretky Paprsky Hlučín k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel,
 
e)      hájit zájmy členů SK Mažoretky Paprsky Hlučín, za tím účelem spolupracovat s orgány obce Hlučín, ZŠ Hlučín Rovniny a s ostatními organizacemi (např. NBTA, sportovními svazy apod.) i jednotlivci,
 
f)        dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života v Hlučíně a nejbližším okolí
 
III.
Orgány SK Mažoretky Paprsky Hlučín
 
1.      Orgány SK Mažoretky PaprskyHlučín jsou :
 
a)      valná hromada,
 
b)      Rada SK Mažoretky Paprsky Hlučín,
 
 
            2. Nejvyšším orgánem SK Mažoretky Paprsky Hlučín je valná hromada složená ze všech členů. Schůze valné hromady se konají nejméně 1x ročně.
 
            3. Valná hromada zejména :
 
a)      rozhoduje o zániku SK Mažoretky Paprsky Hlučín a v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání,
 
b)      rozhoduje o názvu, sídlu a symbolice SK Mažoretky Paprsky Hlučín,
 
c)      rozhoduje o přijetí a změnách stanov SK Mažoretky Paprsky Hlučín,
 
d)      volí členy Rady SK Mažoretky Paprsky Hlučín a rozhoduje o počtu jejích členů.
 
4. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech delegátů s hlasem rozhodujícím. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu valné většiny přítomných.
Valnou hromadu svolává předseda SK Mažoretky Paprsky Hlučín.
 
                5. Výkonným orgánem valné hromady je Rada SK Mažoretky Paprsky Hlučín, tato zabezpečuje plnění úkolů klubu v období mezi jednotlivými valnými hromadami.
 
6. Rada SK Mažoretky Paprsky Hlučín má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základy na každé valné hromadě. Vždy však má předsedu, tajemníka a hospodáře. Počet členů Rady je vždy lichý.
 
7. Rada SK Mažoretky Paprsky Hlučín zejména :
 
a)      zabezpečuje plnění rozhodnutí valné hromady,
 
b)      organizuje a řídí hospodářskou činnost SK Mažoretky Paprsky Hlučín,
 
c)      rozhoduje o zrušení členství,
 
d)      schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku SK Mažoretky Paprsky Hlučín,  
 
e)      stanovuje hlavní směry činnosti SK Mažoretky Paprsky Hlučín pro příští období
 
 zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, se školstvím, s  podniky, ostatními TJ, jinými organizacemi stejného zaměření a fyzickými osobami,
 
Rada SK Mažoretky Paprsky Hlučín je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení Rady SK Mažoretky Paprsky Hlučín  je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
 
IV.
Společné zásady členství
 
            1. Členem SK Mažoretky Paprsky Hlučín se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba, která souhlasí   s  posláním   SK Mažoretky Paprsky Hlučín. O   přijetí za    člena   rozhoduje   Rada SK Mažoretky Paprsky Hlučín.
            2. Výši členských příspěvků stanoví Rada SK Mažoretky Paprsky Hlučín vždy aktuálně pro daný školní rok.
 
V.
Práva a povinnosti členů
 
            1. Základní práva řádných členů:
 
a)      účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného, kulturního a společenského života v rámci klubu jako celku a v případě účasti v soutěžích českých sportovních svazů, též podmínek jejich soutěžních řádů,
 
b)      účastnit se   všech tréninkových hodin, akcí a soustředění, které podle povahy   svého   zaměření umožňují odborný a výkonnostní růst, s právem podílet se na všech   výhodách, které z členství vyplývají,
 
c)      uplatňovat své vlastní názory, návrhy   i   kritiku  
 
d)      účastnit se jednání orgánů SK Mažoretky Paprsky Hlučín, jedná-li se o jeho činnosti nebo chování,
 
e)      volit a být volen od 18–ti let věku do všech volených orgánů SK Mažoretky Paprsky Hlučín.
 
            2. Základní povinnosti řádného člena jsou :
 
a)       dodržovat Stanovy a ostatní vnitřní předpisySK Mažoretky Paprsky Hlučín a základní etické a mravní normy sportovce,
 
b)      usilovat o dobré jméno SK Mažoretky Paprsky Hlučín,
 
c)       šetřit a chránit majetek (věci potřebné pro vystoupení, prostory pro trénink, prostory pro soustředění apod.), který slouží SK Mažoretky Paprsky Hlučín k zabezpečení jeho činnosti,
 
d)      řádně a včas platit řádné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho členstvím a činností v  SK Mažoretky Paprsky Hlučín, pokud o tom rozhodla Rada SK Mažoretky Paprsky Hlučín na základě doložených podkladů
 
3. Řádné členství zaniká :
 
 
a)      vystoupením člena,
 
b)      vyškrtnutím pro neplnění základních povinností, o vyškrtnutí rozhoduje Rada SK Mažoretky Paprsky Hlučín,
 
c)      vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o vyloučení rozhoduje Rada SK Mažoretky Paprsky Hlučín,
 
d)      zánikem SK Mažoretky Paprsky Hlučín ( dobrovolným  rozpuštěním,   sloučením     s jiným sdružením anebo pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění ).
 
VI.
Majetek SK a hospodaření
 
 
            1. Zdrojem majetku SK jsou zejména :
 
-         příspěvky členů SK Mažoretky Paprsky Hlučín,
 
-         příjmy dosahované v souvislosti s vlastní činností členů SK Mažoretky Paprsky Hlučín, zejména v souvislosti s organizováním sportovní činnosti a vystoupení, příspěvky a dotace od sportovních svazů,
 
-         dary a příspěvky fyzických a právnických osob
 
-         dotace a granty
 
-         majetek převedený do vlastnictví SK Mažoretky Paprsky Hlučín členem SK Mažoretky Paprsky Hlučín.
 
 
2. Majetek SK Mažoretky Paprsky Hlučín je ve vlastnictví SK Mažoretky Paprsky Hlučín jako celku. O veškerých dispozicích s nemovitým majetkem rozhoduje Rada SK Mažoretky Paprsky Hlučín.
 
 
VII.
Jednání jménem SK Mažoretky Paprsky Hlučín
 
Statutárním orgánem je Rada SK Mažoretky Paprsky Hlučín, za kterou jednají její členové a to každý samostatně.